96. Rapporten Vlinderstichting over Libellen, Bloemrijjke graslanden, Dagvlinders en Nachtvlinders

2021

 1. Effecten van sinusbeheer op biodiversiteit in Noord-Brabant (pdf)
 2. Hommels in Nederlandse graslanden – resultaten van Weide Hommelrijk (pdf)
 3. Pilot combineren SNL- en NEM-data dagvlinders ten behoeve van monitoring natuurkwaliteit (pdf)

2020


 1. Rapport: Gevlekte witsnuitlibel in Natura 2000 in Gelderland (pdf)
 2. Rapport: Mogelijkheden voor monitoring rivierrombout (pdf)
 3. Rapport: SNL-monitoring in Polder IJdoorn, nulmonitoring 2020 (pdf)
 4. Verbindingszones voor kalkgraslandvlinders in Zuid-Limburg (pdf)

2019


 1. Argustelling 2019 (pdf)
 2. Basisrapport Rode Lijst Dagvlinders 2019 volgens Nederlandse en IUCN-criteria (pdf)
 3. Beoordeling van habitatkwaliteit op basis van satellietdata: een pilot met de groene glazenmaker (pdf)
 4. Beschermingsplan Gentiaanblauwtje Gelderland (pdf)
 5. Butterfly Conservation Europe Activity Report 2018 (pdf)
 6. Duiding MSI-trends dagvlinders Natuurmonumenten (pdf)
 7. Monitoring van insecten op akkerranden in het Gooi 2019-2020 (pdf)
 8. Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant (pdf)
 9. Rapportage Monitoring bermen Aldeboarn 2019 (pdf)
 10. Rapport: Bijen, zweefvliegen en dagvlinders in de bermen van de A4 in 2019 (pdf)
 11. Rapport: Bijen, zweefvliegen en dagvlinders langs de Honey Highway in 2018 (pdf)
 12. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein Het Loo 2018 (pdf)
 13. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein het Loo 2019 (pdf)
 14. Rapport: SNL-monitoring in de Bruuk 2019 (pdf)
 15. Rapport: SNL-monitoring in de Lindevallei 2019 (pdf)
 16. Rapport: SNL-monitoring in Rekken 2019 (pdf)
 17. Rapport: SNL-monitoring in Staphorst en Steenwijk 2019 (pdf)
 18. Resultaten Agrarisch Meetnet Libellen 2019 (pdf)
 19. Resultaten monitoring bestuivers op Groninger Vogelakkers 2019 (pdf)
 20. Stikstofindicator vlinders en libellen (pdf)
 21. Verandering Natuurkwaliteit Dagvlinders - technische rapportage (pdf)
 22. Vlinderstand 2019 (pdf)

2018


 1. 25 jaar natuurontwikkeling na ontgronden: effecten op vegetatie en dagvlinders (OBN) (pdf)
 2. Achtergrond insectensterfte (pdf)
 3. Alternatieven voor plaggen- Effecten op middellange termijn (pdf)
 4. Beheeradvies zilveren maan Kaleweg (pdf)
 5. Beheermaatregelen voor insecten in graslanden in midden Friesland (pdf)
 6. Boerenlandvlinders in Groningen (pdf)
 7. Effecten van meerjarige vogelakkers in Noord-Holland op dagvlinders (pdf)
 8. Handleiding meetnetten vlinders, libellen en nachtvlinders (pdf)
 9. Monitoring bestuivers in Groninger Vogelakkers (pdf)
 10. Naar een klimaatbestendige heidefauna in Noord-Brabant (pdf)
 11. Ontwikkeling aantal dagvlinders en libellen in Noord-Holland (pdf)
 12. Optimale begrazing voor de heidefauna (pdf)
 13. Rapport: SNL-monitoring met vrijwilligers 2017 (pdf)
 14. Rapport: Standaard Data Formulieren Natura 2000-gebieden (pdf)
 15. Rapport: Vluchtelingen voor Vlinders Noord-Brabant (pdf)
 16. The importance of maize and oilseed rape field margins for Lepidoptera (pdf)

2017


 1. Aantal dagvlinders in Zuid-Holland (pdf)
 2. Bioscore distribution models based on Butterfly Monitoring Transects (pdf)
 3. Naar een Living Planet Index voor de drukfactoren klimaat en stikstof (pdf)
 4. Pilot N-indicator Noord-Brabant (pdf)
 5. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein Het Loo 2016 (pdf)
 6. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein Het Loo 2017 (pdf)
 7. Rapport: Groene Tafel Sport & Natuur (pdf)
 8. Rapport: Het voorkomen van Habitarichtlijnsoorten in Habitatrichtlijngebieden (pdf)
 9. Rapport: SNL-monitoring in het Hooghalerveld 2017 (pdf)
 10. Rapport: SNL-monitoring in Terhorst 2017 (pdf)
 11. Rapport: SNL-monitoring met vrijwilligers 2016 (pdf)
 12. Update Vlinders en Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (pdf)
 13. Wild van Vlinders - Herstelplan voor Dagvlinders in Zuidoost-Nederland (pdf)

2016


 1. Butterfly Conservation Europe Activity Report 2016 (pdf)
 2. Nulmeting vlinders en bijen in graslanden van Midden-Fryslân (pdf)
 3. Pilot N-idicator Kennemerduinen-Zuid (pdf)
 4. Rapport: Vluchtelingen voor vlinders Gelderland (pdf)
 5. Schapenbegrazing en bruine eikenpages (pdf)
 6. Terugkeer van het hooibeestje in de Gelderse Poort (pdf)
 7. The European Butterfly Indicator for Grassland Species 1990-2015 (pdf)
 8. Verkenning van de mogelijkheden van NEM-data voor provincies (pdf)

2015


 1. Butterfly Conservation Europe Activity Report 2015 (pdf)
 2. De iepenpage in Limburg (pdf)
 3. Effecten van schapenbegrazing op de bruine eikenpage (pdf)
 4. Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten Habitatrichtlijn. (pdf)
 5. Kansen voor het spiegeldikkopje in het Kempen-Broek (pdf)
 6. Meer damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen; minder vlinders? (pdf)
 7. Pilot project “Implementatie beheermonitoring en nulmeting ANLb in Noord-Brabant” (pdf)
 8. The European Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2013 (pdf)

2014


 1. Begrazingsbeheer in relatie tot faunagemeenschappen in droge duinen (pdf)
 2. Beschermingsplan argusvlinder (pdf)
 3. Butterfly Conservation Europe Activity Report 2014 (pdf)
 4. Effecten van gescheperde schaapskuddes bij het heidebeheer in Friesland (pdf)
 5. Verhuizing grote vuurvlinder naar De Wieden (pdf)

2013


 1. Begrazing in Brabantse heidegebieden; Effecten op de fauna (pdf)
 2. Butterfly Conservation Europe Activity Report 2013 (pdf)
 3. Geocaching voor vlinders en libellen (pdf)
 4. Kwaliteit van tijdelijke natuur in de haven van Delfzijl (pdf)
 5. Natuurkwaliteit voor dagvlinders van de SNL beheertypen (pdf)
 6. Tuinvlindertelling 2013: Social networking (pdf)

2012


 1. Beschermingsplan voor de Spaanse vlag in Limburg (pdf)

 1. Basisrapport Rode Lijst Libellen (pdf)
 2. Beleidsmonitoring OBN-fauna in het Drentse Aa-gebied (pdf)
 3. Developing a basis for the active conservation of Turkey's butterflies (pdf)
 4. Het internationaal belang van Nederlandse vlinders (pdf)
 5. Kwaliteit natuur na winnen van zand of grind (pdf)

2010


 1. Aandacht voor het spiegeldikkopje in Limburg (pdf)
 2. Achtergrond vlinders voor de herziening van de Leidraad Faunavoorzieningen langs wegen (pdf)
 3. Dagvlinders in ’t Gooi 2008 t/m 2010 (pdf)
 4. Do's and Do'nts for butterflies of the Habitat Directive (pdf)
 5. Effecten van hakhoutbeheer op de biodiversiteit (pdf)
 6. Impact of climate change on butterfly communities 1990-2009 (pdf)
 7. Jaarverslag meetnetten 2009 (pdf)
 8. Nachtdieren in de dierentuin (pdf)
 9. Soortbeschermingsplan hoogveenglanslibel (pdf)
 10. The European Butterfly Indicator for Grassland species 1990-2009 (pdf)
 11. Validatie hotspotkaarten vlinders (pdf)
 12. Veranderingen in bloemenrijkdom - gevolgen voor dagvlinders (pdf)

2008


 1. Evaluatie beschermingsplan gentiaanblauwtje (pdf)
 2. Lesmateriaal vlinders in de schooltuin (pdf)

2006


 1. Basisrapport Rode Lijst Dagvlinders (pdf)
 2. Handleiding Nationale NachtvlinderNacht (pdf)

96. Rapporten Vlinderstichting over Libellen, Bloemrijjke graslanden, Dagvlinders en Nachtvlinders

https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt

Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA
Het JKB Klimaatkandidatendebat

Het JKB Klimaatkandidatendebat
https://www.youtube.com/watch?v=itU5aPcQX1A&feature=youtu.be
Het JKB Klimaatkandidatendebat

https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0

https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0

https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0 Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide coastal management

Publicado por ahospers ahospers, 30 de mayo de 2021

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.