Diario del proyecto Groningen-DeHeld-Westpark

Archivos de diario de septiembre 2020

27 de septiembre de 2020

8.Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen

Het gebied waarvan de omgeving van het Westpark deel uitmaakt is ontstaan uit een moerassig veengebied met in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Het gebied ligt in de benedenloop van het riviertje de Hunsinge (zoals het Peizerdiep in de middeleeuwen werd genoemd) tussen twee zandruggen in. Aan de westkant ligt Hoogkerk op een smalle zandrug en aan de oostkant ligt parallel hieraan de uitloper van de Hondsrug. Westpark ligt in de polder van De Oude Held. Deze polder en de ten noorden hiervan gelegen polder De Jonge Held zijn genoemd naar twee molens. De molen De Jonge Held bestaat nog steeds (ten zuiden van de Friesestraatweg ter hoogte van Slaperstil). De molen De Oude Held is vervangen door een gemaal. Van oudsher maakt het gebied deel uit van het open weidelandschap ten noorden en noordwesten van de stad met hier en daar een boerenplaats en enkele buurtschappen (Leegkerk, Dorkwerd, Hoogkerk, Kostverloren en Vinkhuizen). Deze werden veelal gebouwd op wierden of terpen. Nabij het plangebied zijn nog enkele hiervan in het landschap te zien. Oostelijk van de polders loopt het Reitdiep. De zuidelijke grens van het plangebied wordt gevormd door het Hoendiep, een ten behoeve van militaire doeleinden rond 1576 gegraven vaarverbinding (de 'Hoen') tussen Groningen en Friesland. In de 17de eeuw werden grote delen hiervan opgenomen in het door de provincie gegraven Hoendiep. Het plangebied maakte met de voormalige buurtschappen Vinkhuizen en Kostverloren tot 1969 deel uit van de gemeente Hoogkerk. Het gebied is altijd vrij leeg gebleven; slechts aan het Hoendiep en ten zuiden van de Friesestraatweg in het noorden lagen verspreid enkele boerenplaatsen. Zo is sinds circa 1830 bebouwing aanwezig op de plaats van de nog bestaande 19de eeuwse boerderij aan Hoendiep 151.

https://www.inaturalist.org/observations?place_id=160964
https://www.inaturalist.org/projects/groningen-deheld-westpark?collection_preview=true

https://www.inaturalist.org/places/groningen-deheld-westpark

Waarnemingen in Waarnemingen.nl WestPark
https://t.co/egd0nbZ5YG?amp=1

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen(08)

Tot de aanleg van Vinkhuizen tussen 1967 en 1971, waren de polders De Oude Held en
Kostverloren, het Westerstadshamrik, in gebruik als weideland. In bodemkundig opzicht
kan de ondiepe ondergrond worden ingedeeld bij de zeekleigronden of ook wel de
knippoldervaaggronden. Deze kleien zijn afgezet via opkomend water vanaf de Waddenzee,
via het oerdal het Reitdiep en dat van de Drentse A en het Eelderdiep (afb.2). Die diepe
dalen ontstonden ca 200.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd en zijn sindsdien opgevuld
met zand, veen en klei. Aan weerszijden van het dal bevinden zich zand- en keileemruggen;
de Hondsrug in het oosten en de Rug van Tynaarlo in het westen. Vinkhuizen zelf ligt
precies op het oerstroomdal.

Deze blokken werden gescheiden door dijken, kleiwegen met aan weerszijden sloten, zoals
de Leegeweg. Deze waterden af op een lange sloot, die was gegraven in de zichtlijn tussen
ongeveer de kerk van Dorkwerd en die van Eelde. Hierlangs lag ten dele een kleiweg,
namelijk die van het Hoendiep naar de boerderij Vinkhuizen, nu de Diamantlaan.
Waarschijnlijk is dit deel van die sloot de vergraven benedenloop van het Eelderdiepje. Ten
westen van de lange afwateringssloot was de verkaveling binnen de blokken oost-west
georienteerd, aan de oostzijde stond de verkaveling haaks op de 'dijken', ongeveer noordzuid. De westelijke verkaveling wordt in de 13e eeuw in tweeën gesneden door het graven
van het Reitdiep. Met de Diamantlaan en de Leegeweg als ruggengraat en het centraal
gelegen Vinhuis leeft de oude verkaveling min of meer voort in de rationele opzet van
Vinhuizen.

Nederzetting 1eeeuw v. Chr., 1200 Lieuwerderwolde

De aanleg van deze verkaveling is waarschijnlijk rond 1200 te dateren en vindt zijn basis in
hogere gronden bij de Drentse A en de Paddepoelsterweg in het oosten en in het westen de
Zijlvesterweg. Voor die tijd moet een groot deel van het gebied bedekt zijn geweest met
veen - de streek heette Lieuwerderwolde - , dat ten gevolge van turfwinning en landbouw
inklonk en kort voor 1200 is weggeslagen. Van die veenbewoning resteren in de ondergrond
slechts de diepere sporen als waterputten en diepe kuilen. Deze laten zich niet goed
traceren. De bewoning van omstreeks 1200 en de eerste eeuwen daarna bevindt zich in
eerste instantie op opgeworpen podia, zoals de lage verhoging ten zuiden van het Hooihuis
aan de Friesestraatweg en waarschijnlijk ook het Hooihuis zelf. Ook het Vinkhuis zal
oorspronkelijk op een (omgracht) podium hebben gelegen. Pas na de middeleeuwen
verrijzen ook in het vlakke land de eerste boerderijen. De veengroei moet in de omgeving
van Vinkhuizen zijn gestart kort voor het begin van de jaartelling. Voor die tijd is er
bewoning, hoewel ook daarvan de sporen zoor overbouwing aan het oog zijn onttrokken.
Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje (de voorloper van het
Eelderdiepje?) en net buiten het veengebied. Een nederzetting onder de rotonde van de
Friesestraatweg uit de eerste eeuwen na Chr. lag buiten het veengebied. Aanwijzingen voor
kleine wierden in Vinkhuizen zelf zijn alleen overgeleverd via de schetskaart van A.
Clingeborg, die in de jaren '60 voor de Stichting Bodemkartering (Stiboka) Vinkhuizen had
gekarteerd (afb 4).

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/

  1. Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

https://www.youtube.com/watch?v=iBjMpDywKJc&t=180

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el septiembre 27, 2020 07:47 MAÑANA por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

1B. Historie:1940-1990 Vinex Locatie, Suikerfabriek, Italiaans Mozaïek, Waterskivijver

Na de Tweede Wereldoorlog werd ook in Groningen de woningnood hoog. In de jaren '60 werd gestart met de ontwikkeling van Vinkhuizen ten westen van het Reitdiep. Aan de westkant van Vinkhuizen zorgt een aantal flatgebouwen voor een duidelijke en harde begrenzing van de stad. In de jaren '90 volgde ontwikkeling van De Held ten westen van Vinkhuizen. De Held werd aangewezen als Vinexwijk in de groeiende behoefte naar kwalitatief hoogwaardig wonen op ruime kavels in de nabijheid van de stad. Gravenburg (2000) is een vervolg op deze uitbreiding.

Ten westen van Vinkhuizen is een gebied in gebruik genomen door de Suikerfabriek om er hun restafval te storten in de vorm van tarra (vrijgekomen grond bij de verwerking van suikerbieten). Op deze ophogingen is het Westpark aangelegd. In het structuurplan 'Stad van Straks' uit 1994 is de koers voor de stadsparken in Groningen uitgezet. Westpark werd hier als een van de vijf parken van de stad Groningen genoemd met als thema het Italiaans Mozaïek. De andere vier zijn het Stadspark - Engels Klassiek, Kardinge - Actief, Noorderplantsoen-Gronings Cultureel en het Paterswoldse meer – Nederlands Natuurlijk. Deze vier parken hebben hun eigen karakter ontwikkeld en staan mede daardoor op het netvlies van elke Stadjer, echter dit geldt niet voor het Westpark. Het Westpark wordt ervaren als een onderbenut en vergeten gebied. Het gebied is tot voor kort niet tot nauwelijks tot ontwikkeling gekomen.

In het Westpark is in de afgelopen jaren een waterskivijver gerealiseerd. Een waterplas die voldoet aan de wedstrijdvereisten voor waterskiën. Op dit moment is een waterskivereniging met tijdelijke kantine gevestigd in het park.

https://www.inaturalist.org/observations?place_id=160964
https://www.inaturalist.org/projects/groningen-deheld-westpark?collection_preview=true

https://www.inaturalist.org/places/groningen-deheld-westpark

Waarnemingen in Waarnemingen.nl WestPark
https://t.co/egd0nbZ5YG?amp=1

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el septiembre 27, 2020 07:49 MAÑANA por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

28 de septiembre de 2020

1A Waterskiplas Westpark is ecologisch kerngebied

Het Westpark is samen met de Eelderbaan (Kinderboerderij) en Roege Bos een ecologisch kerngebied van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). De Eelderbaan is bij de wijkvernieuwing van Vinkhuizen in 2000 opnieuw ingericht waarbij het doelstoortenbeleid is toegepast. Door dit beleid zijn boszomen, poelen en aangepaste kruidenvegetaties aangemaakt. In 2020 zijn in de Wijk Vinkhuizen grote aantallen Vleermuizenkasten en Gierzwaluwkasten in gevels van woningen aangebracht, dit heeft te maken met de vernieuwing door de woningbouwcorporatie.

Het Westpark is 25 hectare groot en ligt 3-4m hoog boven het maaiveld. Dit komt doordat de italiaanse mozaiken destijds per vak zijn aangelegd met voormalig tarrra en gronddepot grond. Alleen de Waterskiplas en zijn directe omgeving zijn onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur. In de NoordOost hoek van de plas is daarom een ondiep gedeelte aangelegd. Voor het insectenleven wordt extensief beheerd. Desondanks komen er niet zoveel sprinkhanen voor.

Op een luchtfoto kun je duidelijk de verschillende vierkanten zien, de compartimenten worden door houtsingels en wegen van elkaar gescheiden. De houtsingels bestaan vaak uit groenblijvende soorten als sparren, dennen, coniferen en hulst.

Waarnemingen in Waarnemingen.nl WestPark
https://t.co/egd0nbZ5YG?amp=1

Ogentroost & Liefdegras (03-12-2008)

https://www.youtube.com/watch?v=wRz5cDiOwf8
Ogentroost & Liefdegras (07-05-2008)

Beijum, Lewenborg, Drielanden

https://www.youtube.com/watch?v=uqTCbgHMAZ8
https://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/maart-2015/monitoring-groene-gebieden-gemeente-groningen-in-het-kader-van-de-stedelijke-ecologische-structuur/
https://www.koemanenbijkerk.nl/stedelijke-ecologische-structuur-groningen/

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0014.BP563UitvfacHoendi-ow01/t_NL.IMRO.0014.BP563UitvfacHoendi-ow01.html

https://www.inaturalist.org/observations?place_id=160964

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el septiembre 28, 2020 07:29 MAÑANA por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario