Icon
Photos / Sounds
Species / Taxon Name
Observer
Place
Actions

Photos / Sounds

Square

What

Tui Prosthemadera novaeseelandiae

Observer

miro

Date

October 12, 2019 04:34 PM NZDT
Fungi

Photos / Sounds

Square

What

Hongos Kingdom Fungi

Observer

miro

Date

October 12, 2019 04:58 PM NZDT
Birds

Photos / Sounds

Square

What

Birds Class Aves

Observer

miro

Date

September 27, 2019 05:25 PM NZST

Photos / Sounds

Observer

miro

Date

September 26, 2019 05:05 PM NZST

Photos / Sounds

Square

What

Life

Observer

miro

Date

September 27, 2019 04:21 PM NZST
Fungi

Photos / Sounds

Square

What

Hongos Kingdom Fungi

Observer

miro

Date

October 10, 2019 12:35 PM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

Indian Peafowl Pavo cristatus

Observer

miro

Date

October 9, 2019 01:58 PM NZDT

Photos / Sounds

What

South Island Tomtit Petroica macrocephala ssp. macrocephala

Observer

miro

Date

October 10, 2019 11:52 AM NZDT

Photos / Sounds

What

False Black Widow Steatoda grossa

Observer

miro

Date

October 10, 2019 05:18 PM NZDT

Photos / Sounds

What

Asian Paper Wasp Polistes chinensis

Observer

miro

Date

October 7, 2019 07:06 PM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

New Zealand Black Beech Fuscospora solandri

Observer

miro

Date

October 7, 2019 02:32 PM NZDT

Photos / Sounds

Observer

miro

Date

October 6, 2019 05:16 PM NZDT

Photos / Sounds

What

Coprosma Genus Coprosma

Observer

miro

Date

October 6, 2019 09:33 AM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

Silver Beech Lophozonia menziesii

Observer

miro

Date

October 6, 2019 09:32 AM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

Rewarewa Knightia excelsa

Observer

miro

Date

October 5, 2019 04:10 PM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

Kiwakiwa Cranfillia fluviatilis

Observer

miro

Date

October 5, 2019 03:42 PM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

Waxcaps Genus Hygrocybe

Observer

miro

Date

October 4, 2019 07:07 PM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

New Zealand Kingfisher Todiramphus sanctus ssp. vagans

Observer

miro

Date

October 4, 2019 08:56 AM NZDT

Photos / Sounds

Square

Observer

miro

Date

October 3, 2019 02:39 PM NZDT

Photos / Sounds

Square

What

Ants, Bees, Wasps, and Sawflies Order Hymenoptera

Observer

miro

Date

October 3, 2019 02:48 PM NZDT

Photos / Sounds

Observer

miro

Date

October 2, 2019 10:08 AM NZDT

Photos / Sounds

Square

Observer

miro

Date

October 2, 2019 05:37 PM NZDT

Photos / Sounds

Square

Observer

miro

Date

September 30, 2019 01:30 PM NZDT

Photos / Sounds

What

Puawhananga Clematis paniculata

Observer

miro

Date

September 29, 2019 02:59 PM NZDT

Description

flowering on top of totara

Photos / Sounds

Square

What

Tui Prosthemadera novaeseelandiae

Observer

miro

Date

September 28, 2019 10:18 AM NZST

Description

eating nectar from pittosporum

Photos / Sounds

Square

What

New Zealand Bellbird Anthornis melanura

Observer

miro

Date

September 27, 2019 05:33 PM NZST

Photos / Sounds

Square

What

Ashes Genus Fraxinus

Observer

miro

Date

September 27, 2019 04:29 PM NZST
Plants

Photos / Sounds

What

Plants Kingdom Plantae

Observer

miro

Date

September 26, 2019 05:00 PM NZST

Photos / Sounds

Square

What

California Quail Callipepla californica

Observer

miro

Date

September 24, 2019 09:35 AM NZST

Photos / Sounds

What

Leather-leaf Fern Pyrrosia eleagnifolia

Observer

miro

Date

September 23, 2019 03:41 PM NZST
Feeds: Atom