Archivos de diario de octubre 2020

13 de octubre de 2020

14. Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen

Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android (14)
Een "Observation field" kun je vergelijken met een "Tag" die iedereen kan toewijzen en aanmaken maar ook toekennen aan je waarneming.
Nadeel is dan ook dat veel vergelijkbare velden met het zelfde doel aangemaakt zijn.
Dat is niet altijd een voordeel zodat men ze zou moeten ordenen op volgorde van gebruik. De meest gebruikte velden zouden dan boven aan komen te staan.

Om dit euvel te verhelpen zijn Annotations bedacht. Deze kunnen niet door iedereen aangemaakt worden.

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#iphone
https://www.inaturalist.org/observations?user_id=ahospers
https://www.inaturalist.org/people
https://www.inaturalist.org/guides
https://www.inaturalist.org/places
inaturalist.org/stats
https://www.inaturalist.org/pages/help
https://www.inaturalist.org/pages/managing-projects
https://www.inaturalist.org/pages/community+guidelines
Release mobile apps iNaturalist
https://github.com/inaturalist/inaturalistios
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/releases
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/tags (seems the right one)

Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).
Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android (14)

Fenologie plaatjes zijn ook mogelijk

Fenologiewaarnemingen met Vruchten, Bloemen en Bloemknoppen(uit Florida)

Fenologiewaarnemingen met Vruchten, Bloemen en Bloemknoppen(uit Florida)

Ingresado el 13 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

02 de octubre de 2020

8. Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen

Tot de aanleg van Vinkhuizen tussen 1967 en 1971, waren de polders De Oude Held en
Kostverloren, het Westerstadshamrik, in gebruik als weideland. In bodemkundig opzicht
kan de ondiepe ondergrond worden ingedeeld bij de zeekleigronden of ook wel de
knippoldervaaggronden. Deze kleien zijn afgezet via opkomend water vanaf de Waddenzee,
via het oerdal het Reitdiep en dat van de Drentse A en het Eelderdiep (afb.2). Die diepe
dalen ontstonden ca 200.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd en zijn sindsdien opgevuld
met zand, veen en klei. Aan weerszijden van het dal bevinden zich zand- en keileemruggen;
de Hondsrug in het oosten en de Rug van Tynaarlo in het westen. Vinkhuizen zelf ligt
precies op het oerstroomdal.

Deze blokken werden gescheiden door dijken, kleiwegen met aan weerszijden sloten, zoals
de Leegeweg. Deze waterden af op een lange sloot, die was gegraven in de zichtlijn tussen
ongeveer de kerk van Dorkwerd en die van Eelde. Hierlangs lag ten dele een kleiweg,
namelijk die van het Hoendiep naar de boerderij Vinkhuizen, nu de Diamantlaan.
Waarschijnlijk is dit deel van die sloot de vergraven benedenloop van het Eelderdiepje. Ten
westen van de lange afwateringssloot was de verkaveling binnen de blokken oost-west
georienteerd, aan de oostzijde stond de verkaveling haaks op de 'dijken', ongeveer noordzuid. De westelijke verkaveling wordt in de 13e eeuw in tweeën gesneden door het graven
van het Reitdiep. Met de Diamantlaan en de Leegeweg als ruggengraat en het centraal
gelegen Vinhuis leeft de oude verkaveling min of meer voort in de rationele opzet van
Vinhuizen.

Nederzetting 1eeeuw v. Chr., 1200 Lieuwerderwolde

De aanleg van deze verkaveling is waarschijnlijk rond 1200 te dateren en vindt zijn basis in
hogere gronden bij de Drentse A en de Paddepoelsterweg in het oosten en in het westen de
Zijlvesterweg. Voor die tijd moet een groot deel van het gebied bedekt zijn geweest met
veen - de streek heette Lieuwerderwolde - , dat ten gevolge van turfwinning en landbouw
inklonk en kort voor 1200 is weggeslagen. Van die veenbewoning resteren in de ondergrond
slechts de diepere sporen als waterputten en diepe kuilen. Deze laten zich niet goed
traceren. De bewoning van omstreeks 1200 en de eerste eeuwen daarna bevindt zich in
eerste instantie op opgeworpen podia, zoals de lage verhoging ten zuiden van het Hooihuis
aan de Friesestraatweg en waarschijnlijk ook het Hooihuis zelf. Ook het Vinkhuis zal
oorspronkelijk op een (omgracht) podium hebben gelegen. Pas na de middeleeuwen
verrijzen ook in het vlakke land de eerste boerderijen. De veengroei moet in de omgeving
van Vinkhuizen zijn gestart kort voor het begin van de jaartelling. Voor die tijd is er
bewoning, hoewel ook daarvan de sporen zoor overbouwing aan het oog zijn onttrokken.
Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje (de voorloper van het
Eelderdiepje?) en net buiten het veengebied. Een nederzetting onder de rotonde van de
Friesestraatweg uit de eerste eeuwen na Chr. lag buiten het veengebied. Aanwijzingen voor
kleine wierden in Vinkhuizen zelf zijn alleen overgeleverd via de schetskaart van A.
Clingeborg, die in de jaren '60 voor de Stichting Bodemkartering (Stiboka) Vinkhuizen had
gekarteerd (afb 4).

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=160964
https://www.inaturalist.org/projects/groningen-deheld-westpark?collection_preview=true

https://www.inaturalist.org/places/groningen-deheld-westpark

Waarnemingen in Waarnemingen.nl WestPark
https://t.co/egd0nbZ5YG?amp=1

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

  1. Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen

Ingresado el 02 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

4. De Eelderbaan en Roege Bos een ecologisch kerngebied voortgezet in het Kliefdiep

Stedenbouwkundig uitgangspunt van De Held is een terpenreeks aan de rand van de stad.
Deze terpenreeksen zijn in noordzuidrichting gesitueerd, "de schering". Als inslag op de
schering zijn meanderende dwarsverbanden aangegeven, langs het Kliefdiep. Het gebied
Roege Bos/ Siersteenlaan vormt in het plan "de inslag".

Aan de noordkant van de Siersteenlaan ligt het Roege Bos. Tussen de Siersteenlaan en het
Roege Bos liggen woningstraatjes ,aan de voet van de berg (Roege Bos) ,die als
insteekhaventjes op de Siersteenlaan zijn aangesloten. De woningen aan Het Roege Bos zijn
van eenzelfde architectuur, maatvoering, kleur- en materiaalgebruik. De woningen zijn
trapsgewijs gesitueerd zodat er een straatbeeld van losse elementen ontstaat. Hier dient de
samenhang en de openheid dan ook gerespecteerd te worden.

De hoogbouw in Vinkhuizen werd destijds ingezet als stedenbouwkundig element, met het doel een
economische rendabele opzet te realiseren. Het maakte de grote clusters eengezinswoningen
in de wijk mogelijk. (die voo een habbekrats aan pensioenfondsen verkocht zijn)

4.1 Eelderbaan

De Eelderbaan vormt tesamen met het Roege Bos een ecologisch kerngebied. Doel van een
kerngebied is dat er zelfstandige populaties kunnen voortbestaan en binnen het gebied vrij
kunnen bewegen. Om ecologische kwaliteiten de stad in te krijgen is het van belang dat er,
tussen kerngebieden, ecologische verbindingszones zijn, dan wel ontwikkeld worden.
De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos. Door de voorgestelde
aanpassingen en het aanbrengen van meer water van goede kwaliteit wordt de kwaliteit van
het gebied versterkt.
Groenstrook Verlengde Siersteenlaan De Boog
De groenstrook langs de Verlengde Siersteenlaan ter hoogte van De Boog vormt samen met
het aangrenzende water een ecologische verbindingszone. Deze wordt voortgezet in
westelijke richting langs het Kliefdiep en sluit daar aan op het waardevolle buitengebied
rond Leegkerk.

4.2 Hoendiep

De zuidoever van het Hoendiep is tussen de Johan van Zwedenlaan en de Energieweg een
ecologische verbindingszone. Belangrijk is hierbij dat de oevers aan weerszijden van het
Hoendiep ter hoogte van deze zone geen ecologische barrière vormen. De oever is daarom
op een aantal plaatsen voorzien van fauna-uittreedplaatsen. De verbindingszone is bedoeld
als verbinding tussen het Stadspark en de Eelderbaan enerzijds en als schakel in de
ecologische structuur langs het Waterstructuurplan Westrand in Hoogkerk-zuid.
Roege Bos
Het Roege Bos vormt een ecologisch kerngebied in relatie met de Eelderbaan. Het
oorspronkelijk tamelijk eenzijdig (machinaal) aangeplant gebied, is sinds het einde van de
twintigste eeuw ecologisch beheerd en omgevormd. Door de aanleg van een regenwaterpoel
is er een uniek natuurgebied gevormd.

Bodem en riolering

Vinkhuizen ligt in het kleigebied dat in het noordelijk deel van de stad begint, en zich
uitstrekt over de voormalige overstromingsvlakte van het Reitdiepsysteem. Het betreft een
kleipakket dat slecht doorlatend is en waardoor geen noemenswaardige kwel of inzijging
plaats vindt. Voor de aanleg van de wijk zijn een paar eenduidige principes aangehouden:
integrale ophoging met zand en ontwateren middels een gemengd rioolstelsel. Binnen de
wijk bevonden zich aanvankelijk een tiental riooloverstorten naar het vijverstelsel. Het
rioolstelsel is ter hoogte van de Siersteenlaan verbonden met de wijk Selwerd. In die wijk
bevindt zich het rioolgemaal dat het water verpompt naar het hoofdbemalingsgebied. Omdat
Vinkhuizen iets lager ligt dan Selwerd is deze afvoer voorzien van een keerklep.
In de wijkvernieuwing is een actief afkoppelbeleid ingezet voor alle locaties waar
(vervangende) woningbouw plaats vindt. Door de forse drooglegging van gem. 1,30 m
konden een aantal overstorten worden gesaneerd, en de resterende worden verhoogd. Er
resteren op dit moment twee grote overstorten van het gemengde stelsel.

Vinkhuizen vormt waterhuishoudkundig gezien een geïsoleerd systeem. Alle vijvers zijn
gekoppeld. Aan de zuidzijde loopt een vijver richting het Hoendiep, waar zich een inlaat en
een gemaal bevinden. Het waterstelsel heeft hetzelfde peil als het Hoendiep: -0,93 m NAP.
Ten oosten van Vinkhuizen ligt het Reitdiep, dat een peil heeft van +0,55 m NAP. Ten
noorden en westen van Vinkhuizen ligt het gebied de Held, met een peil van –1,40 m NAP.
Het water in Vinkhuizen valt onder de functie stedelijk water (bron: Waterplan Groningen).
Het Hoendiep is onderdeel van de Electraboezem, en heeft bovendien een functie voor de
scheepvaart. Vinkhuizen en Hoendiep liggen in het beheersgebied van het waterschap
Noorderzijlvest. De kades en dijken langs Hoendiep en Reitdiep hebben een waterkerende
functie en vallen onder de Keur van het waterschap.
De vijvers hebben primair een bergingsfunctie. Door het grote oppervlak en het feit dat alle
vijvers verbonden zijn voldoet het watersysteem prima aan deze functie.
Als gevolg van het stagnante water, de riooloverstorten en de belasting van de vijvers met
boomblad en vuil is een slechte toestand van de waterkwaliteit ontstaan. Om hier
verandering in te brengen is een viersporenbeleid ingezet: baggeren, aanpassen van de
riolering, afkoppelen en zuiveren/ doorspoelen.
In de periode 2002-2004 zijn alle vijvers door het waterschap uitgebaggerd en op diepte
gebracht. Het bestaande rioolstelsel is zoals hierboven vermeld aangepast, en in het kader
van de wijkvernieuwing is op aanzienlijke schaal afgekoppeld. Bij het afkoppelen is zoveel
mogelijk water naar de koppen van de twee vijvertakken geleid die de wijk instek

In de jaren negentig trof je regelmatig dode vissen aan, wat altijd uitgebreid gemeld werd in de locale krant.

Op het niveau van het

watersysteem worden twee maatregelen genomen die een verdere kwaliteitsverbetering
opleveren: aanleg van een circulatiesysteem en koppeling aan het waterstructuurplan
westrand. Laatstgenoemd plan voorziet in een koppeling van alle nieuwe en bestaande
wijken in de westelijke stadsrand met als oogmerk een betere waterkwaliteit en een
doelmatiger waterbeheersing. Vinkhuizen wordt daarbij vanuit het noorden gevoed met
water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het
helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Gemaal en inlaat bij het Hoendiep
worden opgeheven. Daarnaast wordt achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat
water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een
continue circulatie en zuivering van water in de wijk.
Bij de uitvoering van de plannen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de principes van het
gemeentelijk waterplan. Met name het schoonhouden van water door aanleg van robuuste
systemen en toepassing van niet uitlogende materialen is van belang.
Oevers en ecologie
Bij de hierboven omschreven operaties is een belangrijke plek ingeruimd voor de ecologie.
Langs de westrand van de wijk zijn een aantal oevers natuurvriendelijk ingericht. Het
helofytenfilter voegt als moerassysteem en geheel nieuwe natuurdimensie toe aan het
watersysteem. Ook bij de herinrichting van de Eelderbaanzone zullen verschillende
maatregelen de ecologie in het water en de oevers versterken. De toepassing van harde
oevers wordt zoveel mogelijk vermeden. Daar waar beschoeiing wordt toegepast, wordt
gekozen voor duurzame, niet uitlogende materialen.

Archeologie

Tot de aanleg van Vinkhuizen tussen 1967 en 1971, waren de polders De Oude Held en
Kostverloren, het Westerstadshamrik, in gebruik als weideland. In bodemkundig opzicht
kan de ondiepe ondergrond worden ingedeeld bij de zeekleigronden of ook wel de
knippoldervaaggronden. Deze kleien zijn afgezet via opkomend water vanaf de Waddenzee,
via het oerdal het Reitdiep en dat van de Drentse A en het Eelderdiep (afb.2). Die diepe
dalen ontstonden ca 200.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd en zijn sindsdien opgevuld
met zand, veen en klei. Aan weerszijden van het dal bevinden zich zand- en keileemruggen;
de Hondsrug in het oosten en de Rug van Tynaarlo in het westen. Vinkhuizen zelf ligt
precies op het oerstroomdal.

Deze blokken werden gescheiden door dijken, kleiwegen met aan weerszijden sloten, zoals
de Leegeweg. Deze waterden af op een lange sloot, die was gegraven in de zichtlijn tussen
ongeveer de kerk van Dorkwerd en die van Eelde. Hierlangs lag ten dele een kleiweg,
namelijk die van het Hoendiep naar de boerderij Vinkhuizen, nu de Diamantlaan.
Waarschijnlijk is dit deel van die sloot de vergraven benedenloop van het Eelderdiepje. Ten
westen van de lange afwateringssloot was de verkaveling binnen de blokken oost-west
georienteerd, aan de oostzijde stond de verkaveling haaks op de 'dijken', ongeveer noordzuid. De westelijke verkaveling wordt in de 13e eeuw in tweeën gesneden door het graven
van het Reitdiep. Met de Diamantlaan en de Leegeweg als ruggengraat en het centraal
gelegen Vinhuis leeft de oude verkaveling min of meer voort in de rationele opzet van
Vinkhuizen.
De aanleg van deze verkaveling is waarschijnlijk rond 1200 te dateren en vindt zijn basis in
hogere gronden bij de Drentse A en de Paddepoelsterweg in het oosten en in het westen de
Zijlvesterweg. Voor die tijd moet een groot deel van het gebied bedekt zijn geweest met
veen - de streek heette Lieuwerderwolde - , dat ten gevolge van turfwinning en landbouw
inklonk en kort voor 1200 is weggeslagen. Van die veenbewoning resteren in de ondergrond
slechts de diepere sporen als waterputten en diepe kuilen. Deze laten zich niet goed
traceren. De bewoning van omstreeks 1200 en de eerste eeuwen daarna bevindt zich in
eerste instantie op opgeworpen podia, zoals de lage verhoging ten zuiden van het Hooihuis
aan de Friesestraatweg en waarschijnlijk ook het Hooihuis zelf. Ook het Vinkhuis zal
oorspronkelijk op een (omgracht) podium hebben gelegen. Pas na de middeleeuwen
verrijzen ook in het vlakke land de eerste boerderijen. De veengroei moet in de omgeving
van Vinkhuizen zijn gestart kort voor het begin van de jaartelling. Voor die tijd is er
bewoning, hoewel ook daarvan de sporen zoor overbouwing aan het oog zijn onttrokken.
Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje (de voorloper van het
Eelderdiepje?) en net buiten het veengebied. Een nederzetting onder de rotonde van de
Friesestraatweg uit de eerste eeuwen na Chr. lag buiten het veengebied. Aanwijzingen voor
kleine wierden in Vinkhuizen zelf zijn alleen overgeleverd via de schetskaart van A.
Clingeborg, die in de jaren '60 voor de Stichting Bodemkartering (Stiboka) Vinkhuizen had
gekarteerd

Aan de westkant ligt de Eelderbaanzone. Een brede groenzone die destijds bestemd was als
westelijke ringweg. Deze westelijke ringweg kwam uiteindelijk aan de oostkant van
Vinkhuizen. De westelijke ringweg wordt van de wijk gescheiden door een brede
groenstrook met waterpartijen en bebouwing.

Water
De hoofdgroenstructuur bestaat naast een grote hoeveelheid groen, ook uit een grote
hoeveelheid water. Langs de oost- en zuidrand lopen brede sloten evenwijdig met de
groenstructuur. Vanaf de oostrand lopen deze sloten tezamen met de groene vingers de wijk
in, waar de sloten uitdijen tot grote vijvers. Deze vijvers dienen in de eerste plaats als
waterberging voor overtollig regenwater. Doordat ze gelegen zijn in brede groenstroken die
vanuit de oostzijde de wijk indringen hebben de vijvers ook een ruimtelijke functie.
Ook aan de westkant van de wijk ligt veel water. Water dat dient als begrenzing tussen De
Held en Vinkhuizen en water dat onderdeel uitmaakt van de stedenbouwkundige opzet van
De Held. Ook ligt aan de westkant het Kliefdiep. Dit watertje loopt van het Aduarderdiep
naar de Eelderbaan en is een ecologisch waardevolle waterverbinding.

Het overgrote deel
van de Eelderbaan wordt opnieuw bestemd als groen- en watergebied. Het water van de
Eelderbaanzone is een belangrijk element als natte ecologische verbindingszone in noordzuid richting. De waterlijn volgt de bestaande oever aan de westelijke rand bij De Held. De
oostelijke rand van het water aan de kant van Vinkhuizen wordt ingericht als natuurlijke
oever. Ook wordt er tussen Vinkhuizen en De Held een vijver aangebracht met de daarbij
behorende voorzieningen. Wanneer de waterkwaliteit van Vinkhuizen het toelaat, kan een
doorkoppeling gemaakt worden met het water van De Held. Voor de zuivering van het
water in de wijk wordt aan de zuidkant van het gebied een helofytenfilter aangelegd. Vanuit
het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna
het door het gebied circuleert.

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

Bron, Source, Referentie

  1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
  2. https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true
  3. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
  4. Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
  5. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
  6. A&W Effecten op de Geoorde fuut

    https://www.labnol.org/embed/google/photos/

  1. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)

Ingresado el 02 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

11 de octubre de 2020

13. iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. Identotron

Zelf gebruik ik het weinig, maar in INaturalist kun je een grote bijdrage leveren door organismen op naam te brengen. Hiervoor een een speciale tool met heeel veel opties.
Kies voor Identificeren, https://www.inaturalist.org/observations/identify.
Kies een waarneming
Kies voor Suggesties ( tweede tab)
Hier kun je de familie of het gebied invullen.

In the Community ID box, click "compare", then set the Place to "South America", and for Taxon, type in Calycopis, you'll get: these 4 matches in that genus:
C.origo,
C.isobeon,
C.caulonia,
C.cerata.

But then try "Lycaenidae" (the larger family), and you'll get Ministrymon azia, and Strymon melinus added to that list of 6 very similar species. You may need a more local expert.
https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=9344400&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=97389&taxon=47923

Source: https://www.inaturalist.org/observations/9344400

Other post about Identotron:
https://www.inaturalist.org/posts/6761-identotron

https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=22597642&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=7507&taxon=7043

RoadMap, ReleaseNotes
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/archives/2019/01
https://www.inaturalist.org/trips
https://www.inaturalist.org/pages/trips

Other post about Identotron:
https://www.inaturalist.org/posts/6761-identotron

https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=22597642&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=7507&taxon=7043

iNaturalist ReleaseNotes, Roadmap
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-follow-inaturalist-github/17177
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
Android
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap


Dutch checklist downloaden
https://www.inaturalist.org/check_lists/7862-Netherlands-Check-List?page=1&view=plain

https://iphylo.blogspot.com/2020/08/taxonomic-concepts-continued-inaturalist.html

iNaturalist Seek
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seekhttps://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_obs_counts_by_iconic_taxa.html

Release mobile apps iNaturalist
https://github.com/inaturalist/inaturalistios
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/releases
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/tags (seems the right one)

Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

Ingresado el 11 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

01 de octubre de 2020

4. Water en vijvers in het Roege Bos, Vinkhuizen

De vijver in het centrum is uitgediept en wordt gevoed door regenwater. Samen met de Eelderbaan was het een paradijs voor libellen waarvan 22 soorten zijn aangetroffen. De groene glazenmaker hier ook gezien ook al ontbreekt zijn voedselplant Krabbescheer. Van de amfibieen zijn de groene kikker en de kleine watersalamander gezien. Meerkoeten en waterhoentjes zijn eenvoudig waar te nemen maar voor de schuwe dodaar moet je goed zoeken. Appelvinken, Ransuilen en Grote Bontes Spechten broeden in dit bos, de Ransuil komt ook voor in de singel bij de Eelderbaan. [3]. In 2020 zijn waterral, ijsvogels, beflijster, Paarse Morgenster, Dalook en Scheefbloemwitje gezien.

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen. Bij de herinrichting van de Onlanden kreeg het Eelderdiep zijn oude functie terug en werd het omgelegde Eelderdiep afgesloten van de bovenloop. Het Eelderdiep mondt even ten zuiden van Hoogkerk uit in het Peizerdie

Helofytenfilter Nederzetting 1e Eeuw

Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje, de voorloper van het
Eelderdiepje en net buiten het veengebied.

Helofytenfilter circuleert met gemaal

Voor de zuivering van het water in de wijk wordt aan de zuidkant van de Eelderbaan een helofytenfilter aangelegd. Vanuit het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna het door het gebied circuleert.
Achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een continue circulatie en zuivering van water in de wijk.

Vinkhuizen wordt vanuit het noorden gevoed met water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Het overige water wordt inde Wijk Rondgepompt.

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/

https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/krabbescheer/

Ook al is een verlandend water of laagveen voor veel planten en dieren een heel interessant leefgebied, in de stad maakt hem dat niet populair onder waterbeheerders, die er hun handen vol aan kunnen hebben sloten en vaarten open te houden. Vroeger gooiden boeren ze wel als meststof op het land. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer en in de stad kan dat zeker op de straat niet zodat daar steeds afgevoerd moeten worden. In verband met de grote ecologische waarde van krabbescheer, zowel als zuurstofplant (in het bijzonder in de winter omdat hij dan nog deels groen is) als om het vele leven dat zich er om heen vestigt, moet dat altijd gefaseerd gebeuren. Maar in de praktijk wordt dat ook nog wel eens ‘vergeten’, wat al dikwijls aanleiding gegeven heeft tot hoog op gelopen discussies en rechtszaken aangespannen door natuurbeschermers die de plant, als gastheer voor de groene glazenmaker, op haar grote waarde weten te schatten.

Krabbescheren zijn op veel plaatsen in Groningen te zien, ik noem er slechts enkele als voorbeeld: bij Drielanden, de Held en omgeving van het Reitdiep (op die drie plekken is ook de groene glazenmaker er in waargenomen), nabij Kardinge (Lewenborg / Noorddijk), het Winterpad (naast de Hoornse Plas), de Petrus Campersingel, Damsterdiep enzovoort. Ondanks dat hij (nog) vrij algemeen is is de plant in Nederland toch sterk achteruit gegaan en geldt hij als een gevoelige soort. Voldoende reden om hem op de Rode lijst te plaatsen.

Let er maar eens op. Wie weet, heel misschien kom je er ook de groene glazenmaker wel eens tegen. Maar misschien blijft dat wel bij een droom. Een natte droom.

https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/krabbescheer/

Ingresado el 01 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

06 de octubre de 2020

Bewoning in de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd van een gemengd bedrijf

In de twintigste eeuw werd het weiland aan de westkant van Vinkhuizen ook wel ‘Het Paardenweitje’ genoemd.

Eind jaren zestig kreeg de strook grond ten westen van de in aanleg zijnde wijk Vinkhuizen de naam Eelderbaan. Het was gereserveerd voor een nieuw aan te leggen weg tussen Eelde en de Friesestraatweg. Toen het linkse stadsbestuur deze ‘westelijke ringweg begin jaren zeventig oostelijker dacht, werd de baan onderdeel van een gewestpark. Jarenlang was het een verwaarloosd gebied, maar dankzij de wijkvernieuwing van Vinkhuizen kreeg ook de Eelderbaan een grote opknapbeurt. Bij de aanleg van een helofytenfilter kon een stukje historie worden blootgelegd.

Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd

In de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd, rond het begin van onze jaartelling, woonden hier al mensen. Rond de stad Groningen werden veel meer bewoningssporen uit die tijd gevonden. Meestal op toentertijd hoger gelegen plekken, als de Hondsrug en een evenwijdig daaraan liggende zandrug, met een uiteinde enkele honderden meters van dit park. Ook werd er volop gewoond op hoger gelegen oeverwallen in het kweldergebied. De in dit park in 2005 bij een archeologische opgraving gevonden sporen bewezen dat er toen ook op het veen bewoning mogelijk was.

Vlaknederzetting ‘Spieker’ (

In de ondergrond werd, op het veen, een deel van een zogeheten vlaknederzetting aangetroffen. Dankzij sporen van sloten waren tenminste drie percelen te onderscheiden, met daarop resten van twee schuren, een vermoedelijke ‘spieker’ (voorraadschuur) en een veekraal. Op basis van o.a. gevonden weefgewichten, een maalsteen en botten van rund, schaap/geit en paard werd geconcludeerd dat waarschijnlijk sprake was van een gemengd bedrijf. Omdat er op het terrein geen huisplaats werd aangetroffen maar wel veel aardewerk, lag de kern van de nederzetting vermoedelijk in de directe nabijheid. Zo zou de ‘paalspieker’ mogelijk gekoppeld kunnen worden aan een westelijk gelegen boerderij. En dat maakte het aannemelijk dat de kern zich in die richting moet hebben bevonden.

Na 1400 weer droog voor bewoning

In de eerste eeuwen van onze jaartelling werd dit gebied door de dalende veenbodem en de toenemende zee-invloed te nat voor bewoning. Pas in de middeleeuwen kon er weer worden gewoond. Op een kaart uit 1732 was het onderdeel van een kleine polder genaamd ‘’t Bedijkte Land’. Vijfenzestig jaar later ging het deel uitmaken van het waterschap De Oude Held, met tot 1883 een gelijknamige molen aan het Aduarderdiep. In de twintigste eeuw werd het hier gelegen weiland ook wel ‘Het Paardenweitje’ genoemd. (afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/Eelderbaan.html)

weg tussen Eelde en de Friesestraatweg

Eind jaren zestig kreeg de strook grond ten westen van de in aanleg zijnde wijk Vinkhuizen de naam Eelderbaan. Het was gereserveerd voor een nieuw aan te leggen weg tussen Eelde en de Friesestraatweg. Toen het linkse stadsbestuur deze ‘westelijke ringweg begin jaren zeventig oostelijker dacht, werd de baan onderdeel van een gewestpark. Jarenlang was het een verwaarloosd gebied, maar dankzij de wijkvernieuwing van Vinkhuizen kreeg ook de Eelderbaan een grote opknapbeurt. Bij de aanleg van een helofytenfilter kon een stukje historie worden blootgelegd.

http://stadsmonumenten.nl/Eelderbaan.html

Other post about Identotron:
https://www.inaturalist.org/posts/6761-identotron

https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=22597642&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=7507&taxon=7043

iNaturalist ReleaseNotes, Roadmap
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-follow-inaturalist-github/17177
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
Android
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap


Dutch checklist downloaden
https://www.inaturalist.org/check_lists/7862-Netherlands-Check-List?page=1&view=plain

https://iphylo.blogspot.com/2020/08/taxonomic-concepts-continued-inaturalist.html

iNaturalist Seek
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seekhttps://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_obs_counts_by_iconic_taxa.html

Ingresado el 06 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

Kunstwerk N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. met lantaarnpalen in Eelderbaan

N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. is de titel van het kunstwerk dat Erick de Lyon uit Amsterdam voor de Eelderbaan ontwierp. Zeventien lantaarnpalen zijn verspreid over de Eelderbaan in een lijn. Deze lijn loopt parallel aan de zichtlijnen van het park: de palen staan ook in het water. Het zijn geen gewone lichtmasten dat zie je aan de strakke vormgeving en de knik bovenin. Daar bevindt zich een lamp bestaande uit LEDS die verschillende kleuren kan aannemen. Ze reageren op de windrichting: wanneer die verandert kleurt het licht bovenin ook anders. De wind blaast eigenlijk de lampen aan en uit. Een soort windvaan meet de richting en geeft deze informatie door aan de besturingskast. Vanuit dit computergestuurde zenuwcentrum geeft een kabel het signaal door aan iedere lamp. Aan de noordkant van de groenstrook staat een bijzonder exemplaar met acht lichtpunten die de rij afsluit. Hier kun je zien welke kleur welke windrichting aangeeft. Het kunstwerk werkt zodra de nacht invalt, maar het moet natuurlijk wel waaien.
(Bron http://www.staatingroningen.nl/468/nnoozozzwwnwn-17-delen)

De windrichtingen zijn te herkennen aan de volgende kleuren:
Noord - oceaanblauw
Noordoost - wit
Oost - lavendel
Zuidoost - magenta (hard roze)
Zuid - rood
Zuidwest - geel
West - groen
Noordwest - blauw
http://www.staatingroningen.nl/468/nnoozozzwwnwn-17-delen

Ingresado el 06 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

12 de octubre de 2020

13. Dodaars in Westpark, Roege Bos en Reitdiep

Het aantal broedparen in de hele Provincie Groningen van Dodaars werd in de jaren zeventig op 20-30 geschat. Nu is het Groninger
landschap in de laatste 30 jaar sterk veranderd en is het aantal broedparen verdubbeld. Omdat de broedparen dodaars in de Gemeente Groningen niet zo veel is gaan we hier de belangrijkste broedplekken bij langs, te beginnen met de historie en dan Westpark en Reitdiep. De IVN gids vermeld ook nog broedparen in de Eelderbaan.

Van de stad Groningen komt de eerste melding uit 1952. Wijlen Jo de Jonge (oud-secretaris van Avifauna Groningen) schrijft in 1952 in het tijdschrift Natura (49: 89): “de Dodaars heeft enkele jaren geleden zijn intrek genomen in een van onze stadsvijvers. De laatste jaren zijn er zeker 5 a 6 paartjes geweest die er met succes hebben gebroed, ook al zijn ze behoorlijk lastig gevallen door Meerkoeten”. Hij schreef er helaas niet bij waar, maar zeer waarschijnlijk ging het om het Stadspark, dat op een gegeven moment aanzienlijk aan de noordwestzijde werd uitgebreid. Ook in recente jaren zijn hier broedvogels, namelijk in de buurt van de kinderboerderij. Met de uitbouw van de stad in de jaren 60 aan de zuidoostzijde krijgt de Dodaars ook hier kansen.
De soort broedde in 1967 in de Hunze vijver tegenover de huidige Euroborg. Deze vijver is al jaren geen broedplaats meer en is bovendien recent voor de helft gedempt. Is dit de VariaSki Vijver Achter deze vijver lag geruime tijd een groot industrieterrein deels braak. Ongeveer ten westen van de huidige destilleerderij van Hooghoudt lag een mooi plasje waar in 1973 en 1977 een paartje broedde. Deze omgeving is momenteel volledig volgebouwd.
Op de tarra opslag van het gefuseerde Suikerunie werd naast Vinkhuizen een jaar of tien geleden het Westpark aangelegd met daarin op ca 3 meter hoogte een mooie geïsoleerde vijver met schoon water. Precies wat Dodaarzen nodig hebben en in 2006 en 2007 zaten er 2 paar met jongen. Even noordelijker werd in de Reitdiepwijk omstreeks 2003 een vijver gegraven om er rondom huizen te bouwen. Note: Ik had begrepen dat de Dodaars in de in 2010 gedempte tijdelijke vijver (Sinds september 2020 de locatie van de Tiny Houses) zaten en later naar de ecologische zone in het NoordOosten van de VariaSki vijver zijn gaan zitten. En daar zitten al jaren (periode 2014-2020) nog steeds, steeds op dezelfde vaste plek. Ook in de in 2010 aangelegde regenwaterplas met vlonderpad in het Roege Bos zaten dodaars De bouw begon echter pas in 2007 en in de tussentijd vulde deze ‘‘bak’’ zich met schoon water. In 2005 en 2006 werden er maximaal 18 vogels in september op gezien. Er was nauwelijks vegetatie dus broeden leek niet erg voor de hand te liggen. Maar schijn bedriegt soms want op 21 augustus 2005 zat een adulte vogel met 2 juvenielen bij een minuscuul nestvlotje met wat waterplanten te slepen. Een ander jong zat op de rug van een ouder.

Vanaf 2007 is deze tijdelijke plek ongeschikt. Vermoedelijk broedden er recent Dodaarzen in het recreatiepark noordoost van Kardinge. Er zijn waarnemingen uit het Edonbos van juni en juli 2007 en in oktober werd een adult met juveniel gespot

Vissers waren woensdag bezig om de voormalige waterskivijver van VariaSki aan de Bornholmstraat in de Stad Groningen leeg te vissen.
De vijver moet deels worden gedempt in verband met de verbouw van de Zuidelijke Ringweg. Voordat de werkzaamheden beginnen worden de vissen zo veel mogelijk gevangen.

Brasems van zestig centimeter
De eerst 'trek' woensdagochtend viel eigenlijk wat tegen. Geen grote karpers of snoeken, maar een stuk of tien vissen waaronder een paar stevige brasems van zestig centimeter en een pad.
Varia Ski
De vijver aan de Bornholmstraat was in het verleden in gebruik bij de waterskivereniging Varia Ski, maar werd al gedeeltelijk gedempt voor de aanleg van een parkeerplaats ten behoeve van de Euroborg. Daarna vertrok de waterskivereniging naar het Westpark bij Hoogkerk.

Bronnen
https://www.avifaunagroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=106
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groningengroenestad.pdf
https://www.vinkhuizen.nl/xtra-2/523-home/nieuws/1890-variaski-welkom-in-de-wijk
https://www.youtube.com/watch?v=kYhpg4OIEYo&feature=related

Release mobile apps iNaturalist
https://github.com/inaturalist/inaturalistios
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/releases
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/tags (seems the right one)

Dodaars in Westpark, Roege Bos en Reitdiep (13)

Ingresado el 12 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

24 de octubre de 2020

20. iNaturalist haalt soorten of Encyclopedia of Life, en die komen uit Wikidata

Google started with FreeBase
De soorten gaan van WikiData naar Encyclopedia of Life..en van EOL naar iNaturalist.
EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData (20)
Language Support
Language support in EOL v3 is in continuous development, but many features are internationalized. Here's where things stand at the moment:

The interface- navigating EOL in different languages:

Thanks to our collaborators at translatewiki and their corps of volunteer translators, the full EOL basic interface navigation is available in Arabic, Brazilian Portuguese, English, Finnish, French, Macedonian, Piedmontese, Traditional Chinese and Turkish. Read more about becoming a volunteer translator.

Common or vernacular names for taxa:

We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

Articles:
We have articles in many languages. The article tab has a language filter, which is set to English by default. We hope soon to make that default setting configurable in your EOL profile.

Structured data:
Our valiant translatewiki community

One of the great advantages of structured attribute and interaction data is that it is very efficient to translate. Commonly used data terms like "body length" and "predator" in our taxon page summaries are translated by the translatewiki community, and many place names have translations available from our geographic terms providers, geonames and wikidata. We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#The_Netherlands
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#Gender_distribution_in_the_candidates_for_the_Dutch_general_election_2017
From Freebase to Wikidata: The Great Migration
https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/nl//pubs/archive/44818.pdf
https://www.eol.org/docs/what-is-eol/language-support
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Freebase
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Biodiversity

iNaturalist (Q16958215) is a citizen science project focused on biodiversity. It has a large community of enthusiasts, of which some are also active in the various Wikimedia communities. This wikiproject aims at improving the cross-pollination between iNaturalist and Wikimedia communities. Wikimedia Commons is an ideal platform to source iNaturalist with observations while iNaturalist with its high-grade annotations of observations provides valuable references to Wikidata statements. "Research grade" observations are incorporated into other online databases such as Global Biodiversity Information Facility (Q1531570). iNaturalist supports many Wikimedia-compatible licensing options, including CC0 (Q6938433), Creative Commons Attribution (Q6905323) and Creative Commons Attribution-ShareAlike (Q6905942). Snippets from Wikipedia are also used on iNaturalist to describe individual taxa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData
EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData (20)

Google started with FreeBase

Language Support
Language support in EOL v3 is in continuous development, but many features are internationalized. Here's where things stand at the moment:

The interface- navigating EOL in different languages:

Thanks to our collaborators at translatewiki and their corps of volunteer translators, the full EOL basic interface navigation is available in Arabic, Brazilian Portuguese, English, Finnish, French, Macedonian, Piedmontese, Traditional Chinese and Turkish. Read more about becoming a volunteer translator.

Common or vernacular names for taxa:

We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

Articles:
We have articles in many languages. The article tab has a language filter, which is set to English by default. We hope soon to make that default setting configurable in your EOL profile.

Structured data:
Our valiant translatewiki community

One of the great advantages of structured attribute and interaction data is that it is very efficient to translate. Commonly used data terms like "body length" and "predator" in our taxon page summaries are translated by the translatewiki community, and many place names have translations available from our geographic terms providers, geonames and wikidata. We have harvested the common names holdings of the wikidata, which include just over 291,000 names in 279 languages. We also have >93,000 common names in 130 languages added by valiant EOL members to fill gaps they observed over the past ten years. You can search EOL by any of these names and find them in the names tab of any taxon page.

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#The_Netherlands
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/queries/examples#Gender_distribution_in_the_candidates_for_the_Dutch_general_election_2017
From Freebase to Wikidata: The Great Migration
https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/nl//pubs/archive/44818.pdf
https://www.eol.org/docs/what-is-eol/language-support
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Freebase
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Biodiversity

iNaturalist (Q16958215) is a citizen science project focused on biodiversity. It has a large community of enthusiasts, of which some are also active in the various Wikimedia communities. This wikiproject aims at improving the cross-pollination between iNaturalist and Wikimedia communities. Wikimedia Commons is an ideal platform to source iNaturalist with observations while iNaturalist with its high-grade annotations of observations provides valuable references to Wikidata statements. "Research grade" observations are incorporated into other online databases such as Global Biodiversity Information Facility (Q1531570). iNaturalist supports many Wikimedia-compatible licensing options, including CC0 (Q6938433), Creative Commons Attribution (Q6905323) and Creative Commons Attribution-ShareAlike (Q6905942). Snippets from Wikipedia are also used on iNaturalist to describe individual taxa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Biodiversity_Next_conference_poster_on_Wikimedia_and_iNaturalist.pdf

EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData
EOL took 291,000 common names in 279 languages from WikiData (20)

Mmatching iNat taxa to Wikidata items would not rely on strings, as suggested earlier in this thread, but on Wikidata’s and iNat’s IDs. Every Wikidata item has a free-form label in multiple languages. While the text label is subject to change, the numeric ID of the item (what Wikidata calls a “QID”) is persistent. E.g. item Q630829 2 represents Larus occidentalis and it has labels in 47 different languages. Each Wikidata item also contains links to the corresponding Wikipedia articles, when they exist. There are currently Wikipedia articles about Larus occidentalis in 28 language editions, from English to Navajo or Hungarian. Finally, each Wikidata item also contains links to many external databases in the Identifiers section, for example the item about Larus occidentalis links to 21 other databases, from NCBI to eBird etc.

Now, one of these identifiers is the iNaturalist Taxon ID. We created this property a while ago for the purpose of reconciling iNat taxa and Wikidata items and, as far as I can tell, it has been extensively populated in Wikidata (it’s currently used by over half a million Wikidata items 1). The first batch of iNat IDs mapped to Wikidata via Mix’n’Match got imported by a script (since the property didn’t exist at that time), but future edits made in Mix’N’Match should go live on Wikidata immediately. I don’t know how often Magnus Manske refreshes the Mix’N’Match catalog with new data dumps from iNat but we can ask him :)
So why does this all matter? Having an iNat ID—>Wikidata QID mapping means that it’s straightforward to automatically retrieve all the associated Wikipedia articles for a given iNat taxon, irrespective of spelling or variation in the title. How to best ingest these links depends on what works best for iNaturalist, but this is by far the best mechanism to have correct matches from iNat to Wikipedia instead of relying on heuristics that match labels.
Finally, I’d like to make a case for adding a Wikidata link directly in the “More info” list. There’s a lot of information about taxa in Wikidata that would be valuable to iNat users, if the link were displayed alongside GBIF, BOLD, Google Scholar and others.
https://forum.inaturalist.org/t/use-wikidata-to-link-to-appropriate-wikipedia-articles-in-all-languages/5538/16

Bron, Source, Referentie

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true

WEST EELD Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
WEST EELD Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)
WEST EELD Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)
WEST EELD Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)

xxxx EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)
WEST xxxx iNaturalist haalt soorten of Encyclopedia of Life, en die komen uit Wikidata(20)
EELD Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
EELD Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
EELD FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions (15)
EELD Populaire groepen op iNaturalist.org zijn Planten en Insecten(08)
EELD ROEG iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. De Identotron (13)
EELD ROEG WEST Dierentuin Emmen gaat Apen brengen in het Westpark aldus van de Bospoort(09)
EELD Landschapsarchitecten NoordPeil ontwierp het Eelderpark (07)
EELD Eelderbaan is de weg tussen tussen Eelde en de Friesestraatwe (06)
EELD De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos(05)
EELD Herinrichting van Eelderbaan(04)
EELD De Eelderbaan is onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur(03)
EELD De Eelderbaan was een eenzijdig stakenbos met weinig variatie (05) Dubbel
EELD Heliophytenfilter, Bloemrijke graslanden en Eilanden met Oeverzwaluwanden(04)
EELD Eelderbaan is de nooit gerealiseerde verbindingsweg naar de Randstad langs het westen van Vinkhuizen(02)

Ingresado el 24 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

25 de octubre de 2020

20x. In “Suggest an ID” balk kun je ook delen van namen invoeren

Lang niet iedereen weet dit maar het veld “Suggest an ID” balk accepteert ook onderdeel, delen van namen. Als resultaat antwoord iNaturalist dan met een lijst van beste passende namen die op dat stuk lijken. Dwz de 6 lettes "eup mac" wordt dan "Euphorbia maculata" en de vier letters "mall " geeft als resultaat "Anas platyrhynchos "(Dit staat voor Eend, Mallard), en zo zijn er wel tientallen voorbeelden.

Iemand op internet heeft een Spreadsheet van matches van namen gemaakt met allerlei afkortingen, short cuts voor namen..En vooral de drieletter afkortingen zijn erg interessant. De link naar de spreadsheet is

For those of you who may not know, the “suggest an ID” bar accepts partial names, by producing a list of “closest matches”. Thus, eup mac becomes Euphorbia maculata, mall becomes Anas platyrhynchos (ie Mallard), and so on.

I started a spreadsheet of shortcuts! Specifically, short ones, one to three letters or maybe four.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5II3NaULAmVqdYWh5DTm2rASvcPQgcgvXTcyYjBrkM/edit?usp=sharing 11

Thought it might be a useful resource for anyone who does a lot of IDs, especially if you’re doing coarse identifications. Maybe you’ll find a neat shortcut you wouldn’t have thought of. There are some weird surprises in there (q q = Chelicerata??).
Please help me fill it in. As it gets longer and more complete, it’ll be more useful.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5II3NaULAmVqdYWh5DTm2rASvcPQgcgvXTcyYjBrkM/edit?usp=sharing 11

nor moc = northern mockingbird, bla pho = black Phoebe, cal scr = California scrub jay, ocr sea = ochre sea star, pac pur = pacific purple sea urchin, etc.
there were a shorter way to fill in the ‘Euphorbia’ species that I’m constantly typing”. Then memorize a relevant listed string for use, or contribute one if you figure out a good shortcut. Sounds handy, great

Bron, Source, Referentie

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true
https://forum.inaturalist.org/t/inat-id-shortcut-list/17572

WEST EELD Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
WEST EELD Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)
WEST EELD Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)
WEST EELD Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)
WEST EELD In “Suggest an ID” balk kun je ook delen van namen invoeren (20x)
xxxx EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)
WEST xxxx iNaturalist haalt soorten of Encyclopedia of Life, en die komen uit Wikidata(20)
EELD Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
EELD Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
EELD FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions (15)
EELD Populaire groepen op iNaturalist.org zijn Planten en Insecten(08)
EELD ROEG iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. De Identotron (13)
EELD ROEG WEST Dierentuin Emmen gaat Apen brengen in het Westpark aldus van de Bospoort(09)
EELD Landschapsarchitecten NoordPeil ontwierp het Eelderpark (07)
EELD Eelderbaan is de weg tussen tussen Eelde en de Friesestraatwe (06)
EELD De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos(05)
EELD Herinrichting van Eelderbaan(04)
EELD De Eelderbaan is onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur(03)
EELD De Eelderbaan was een eenzijdig stakenbos met weinig variatie (05) Dubbel
EELD Heliophytenfilter, Bloemrijke graslanden en Eilanden met Oeverzwaluwanden(04)
EELD Eelderbaan is de nooit gerealiseerde verbindingsweg naar de Randstad langs het westen van Vinkhuizen(02)

Ingresado el 25 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario