212-De '''Zwagermieden''' is een weidegebied in de Nederlandse provincie Friesland

De '''Zwagermieden''' is een weidegebied in de Nederlandse provincie Friesland. Het waterrijke gebied wordt begrensd door de Petsloot, de Kollumerzwaagstervaart, Easterbroeksterwei en de Miedwei, en bestaat uit laaggelegen veen en klei-op-veen.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/perceel/triemen/|titel=Triemen1-Zwagermieden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Henk Verschoor|achternaam=Verschoor|voornaam=Henk|datum=Juli 2021|uitgever=Land van Ons}} Het gebied ligt op en aan de noordelijke flank van het Drents Plateau op de overgang van het oudere zandlandschap naar het jongere vveen en kleilandschap. Het gebied is aangewezen voor (agrarische) natuurontwikkeling en bevat naast percelen van Land van Ons ook een in 2004 nieuw aangelegd SBB Natuurreservaat. Mogelijk dat dit reseveraat gerealiseerd is via de ruilverkaveling Kllumerland. Samen met Lauwersmeer, Triemen, Houtwiel, Ottema-Wiersma reservaat en Groote Wielen complex maakt het onderdeel van van een natte as van natuurgebieden. In het centrum van het gebied liggen een paar broekbosjes. De plassen zijn begin vorige eeuw drooggelegd{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}}.

Vroeger liep in de Zwagermieden het stroomdal van de [[Oude Zwemmer]], een waterloop ten noordoosten van de Zwagermieden die in de [[Petsloot]] uitkomt. In het natuurgebied zijn nog sporen te vinden van vier plassen die hier vroeger lagen. Zoals het moeras De Brekken aan de Petsloot.

==Geologie, Prehistorie, Landschaphistorie==
Het [[Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond]] werd gevormd in het [[Saalien]] of [Drenthien] toen het [[landijs]] heel Noord West Europa bedekte en tot Midden Nederland kwam. Bij deze [[voorlaatste ijstijd]] lag hier 300m [[landijs]] waarbij het [[Drents Plateau (gebied)|Drents Plateau]], de [[Hondsrug]] en de oerbeekdalen als [[de Hunze]] en [[Drentse Aa]] door het smeltwater ontstaan zijn een dikke keileemlaag afkomstig van het landijs. Bij de [[laatste ijstijd]] 20.000 jaar geleden bereikt het [[landijs]] Zwagermieden niet en ontstaat een duinlandschap en stuifzanden zoals de [[Friese Wouden]] met hun zandafzettingen.
In de [[laatste ijstijd]], het [[Weichselien]] ontstonden pingo’s of vorstheuvels doordat grote concentraties water in de ondergrond bevroren (permafrost). Ondergronds water zette door bevriezing uit en vormde een grote ijslens en de bovenliggende grond werd opgetild tot een heuveltje. Toen het klimaat weer warmer werd tijdens het [Holoceen] smolt het ijs en vormde een wal rond het nu ontstane meer.
De oude Beekdalen werden opgevuld met dekzand. 2000 jaar terug is alle koude weg en tijdens het [[interglaciaal]] komt de zee omhoog en verdwijnt de Noordwesthoek van Europa onder hoogveen. Het gebied is dan kwelder en wordt niet bewoond{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}}.

== Middeleeuwen ==
Tijdens de [[Grote Ontginning]] komen de nieuwe bewoners vanuit de kleigebieden via de toen ontstane beeklopen en veenriviertjes het gebied in.
Sinds de 13e eeuw wordt turf gewonnen uit Zwagermieden dat tijdens het [[interglaciaal]] ontstaan is. Rondom 1400 verdwijnt de bewoning van de nu lagere [[mieden]] naar de dan hogere zandruggen{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=6|titel=Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Landschapsbeheer Friesland|achternaam=SGB Noordelijke Friese Wouden|voornaam=Gemeenten in Noordoost Friesland|datum=Juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}}. Tegen het einde van de Middeleeuwen was de ontging voltooid. Mieden zijn laaggelegen hooilanden die niet bemest werden omdat ze vaak ver van de boerderij lagen{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}} {{Citeer web|url=https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/zeekleilandschap|titel=Geologie van Nederland-ZeekleiLandschap|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Frank Wesselingh|achternaam=Wesselingh|voornaam=Frank|medeauteurs=Educatieve dienst Naturalis|datum=Juli 2021|uitgever=Naturalis|taal=nl}} {{Citeer web|url=https://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen#head3|titel=Geologie van Nederland-Laat Pleistoceen|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Frank Wesselingh|achternaam=Wesselingh|voornaam=Frank|medeauteurs=Educatieve dienst Naturalis|datum=Juli 2021|uitgever=Naturalis|taal=nl}}.

== Na de Gouden Eeuw ==
Door afgraven van het veen en door inklinking is de bewoning verschoven naar de zandruggen en liggen de [[Made (hooiland)|Mieden]] lager en zijn veel natter door ontwatering waardoor alleen hooi gewonnen wordt in de drogere zomer. Na de 18e eeuw wordt ook het veen onder de kleilaag gewoonen en daar wijzen de verlande petgaten met riet en de wijken en kanalen op{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=49|titel=Wandelroute 48. Zwagermieden–Rinsma Pôlle|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gemeenten Noordoost Friesland|achternaam=Ferwerderadiel|voornaam=Kollumerland|datum=Juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}}.

Waar nu rietvelden zijn lagen vroeger petgaten lagen waar in de 19e eeuw nog turf gewonnen werd. De boerderijen stonden met het bijbehorende vee en bouwland in het dropslint Zwaagwesteinde, Kollumerzwaag Driesum, Westergeest en De Triemen. Sinds 1800 is het veenweidegebiede weing veranderd. Na de turfwinnning was het veenweidegebied eigenlijk alleen nog maar geschikt als hooiland. In de 20ste eeuw is het gebied rondom "De Dolle" in beheer geweest als weideperceel en hooiland en kent weinig kruiden{{Citeer boek|titel=DeskResearch Zwagermieden Triemen 2|auteurlink=https://landvanons.nl/|auteur=Henk Verschoor|medeauteurs=Henk Verschoor|url=https://landvanons.nl/|uitgever=Land van Ons|datum=Juli 2021}}. De Oude of kleine Zwemer liep vol in dit gebied bij hoog water. Het is een stroom vanuit de middeleeuwen gevoed met zoutwater en voor de middeleeuwen werd de Zwemmer gevoed met zoet water uit het veen. Wat hoog lijkt in het gebied is laag geweest. De klei rug is een kreekrug van vroeger dat vroeger vlak geweest moet zijn geweest. In 1926 is er een weg, een dijk en een sloot aangelegd waardoor het aan het einde van een watergebied is komen te liggen. Met de aanleg van het kanaal konden in 1910 de overige plassen droog gelegdeggen. Het [[veenweidegebied]] van de Zwagermieden is heel anders dan het veenweidegebied in Holland.

==Infrastructuur ==
Begin jaren '30 is het gebied ontsloten door de Miedwei. De ontwatering van de wieden gebeurt door greppels. De grond is [[knipklei]] die slecht geschikt is akkerbouw. Het is klei die niet droog wil worden als het nat is en die snel verzuurd wat voor het bodemleven wel aandacht geeft. De grondstoorten in het gebied zijn zand, veen en klei.
==Land van Ons, de Toekomst en Onderzoek ==
Eind 2020 heeft Land van ons Triemen( 4 hectare, De Zwagermieden) aangekocht en in 2021 is dit gevolgd door een 16,4 hectare groot "De Dolle" perceel gelegen aan de Miedwei in de Zwagermieden naast een terrein van Staatsbosbeheer, net als bij Holtesch en Hezenes(Diever).

=== Onderzoek en Monitoring ===
Bij andere aangekochte gebieden werken Land van Ons vaak samen met universiteiten(Leiden, Rug, Amsterdam) en andere Inventariesatieorganisaties om in een langduring traject het herstel van biodiversiteit en landschap te volgen. Plaatselijk, ook voor het perceel op de Zwagermieden, worden vrijwilligers-beheerteam gevormd, die gaan over de inrichting van het perceel. Monitoringteams kunnen een [https://waarneming.nl/bioblitz/vrouwevennepolder/ Bioblitz] houden. Verwacht kan worden dat de nadruk op Weidevogels zal liggen. De Zwagermieden hebben een behoorlijke kweldruk waardoor de sloten een bovengemiddelde waterkwaliteit hebben wat tot een hoge dichtheid aan slakjes en modderkruipers leidt. Op [https://waarneming.nl/locations/19798/photos/? waarneming.nl is de Biodiversiteit] te bewonderen.

=== Flora ===
Het landschap van Zwagermieden is al honderden jaren niet aangetast en ook de flora is hier van oudsher aanwezig zonder grootschalige inzaaing met bijzondere planten als Stijve moerasweegbree, kleinste egelskop{{Citeer web|url=https://vimeo.com/562511743|titel=Land van Ons Podcast - Bezoek aan het perceel Zwagermieden 2021|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gertie Floron Papenburg|achternaam=Papenburg|voornaam=Gertie|uitgever=Floron}}. De Zwagermieden is een bolwerk voor de Welriekende agrlnonie.

=== Bouwplan===
Het land wordt extensief gebruikt als wei- en hooiland en enkele boerenpercelen dienen nog als aardappel- en maïsland. De Zwagermieden is vooral een vogelgebied dat volloopt door de Zwemmer.
Op het land grazen 20 kleine geharde Ierse [[Dexter]] koeien, een ras van ongeveer een meter hoog en voldoen aan ‘Agrarisch met waarden – open gebied’. In het voorjaar wordt de waterstand verhoogd om een plas dras situatie te creeren en zal eind juni gemaaid gaan worden gevolgd door begrazing met koeien en bemesting met vaste mest. De Greppels worden 'verslenkt' en robuster om het water vast te houden. Er zijn nu smalle zwartstroken met niet inheemse bloemen gemaakt. De bedoeling was om voor de kievit zwarte grond met mais aan te legggen omdat kievit veel op akkerland zit. Omdat de jongen daar niet op kunnen groeien is het nut beperkt. Maaisel uit SBB beheerd gebied wordt aangebracht in vijf stroken in het gebied. De bedoeling is dat er ook percelen gehooid gaan worden terwijl hooien steeds minder gebruikelijk is in Nederland. Mogelijk dat ingeschreven wordt op pakketten als reguliere plasdras, greppel-plasdras, kruidenrijk grasland, ruige mest, legselbeheer en grasland met rust periode.

=== Visie ===
Gronden aan De Dolle hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – besloten gebied’ met extra bestemming ‘Waarde – landschap’ en ook in het Zoekgebied water. De bedoeling is om de percelen voor Weide vogels in te richten.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/06/Resultaten-vogeltelling-Triemen.pdf|titel=Resultaten Vogeltelling 2021|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Vogelwacht Sije Schotanus|achternaam=Schotanus|voornaam=Sije|datum=Juli 2021|uitgever=Vogelwacht Friesland}}

==Links==

{{Appendix|2=
{{References}}
}}

[[Categorie:Geografie van Friesland]]
[[Categorie:Landschapsmonument]]
[[Categorie:Natuurgebied in Friesland]]
[[Categorie:Polder in Friesland]]
[[Categorie:Provinciaal landschap]]
{{Navigatie Land van Ons}}
212-De '''Zwagermieden''' is een weidegebied in de Nederlandse provincie Friesland

Literatuur

 1. https://www.onnen.nu/wp-content/uploads/2019/02/Verleden-heden-en-toekomst-van-de-Fruitberg-4.pdf
 2. https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/10145/1/Biol_Ma_1981_ELoeff.CV.pdf
 3. https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/08/Zandwegen-deel-I-def-concept-nota.pdf
 4. https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/08/Zandwegen-deel-II-def-Inventarisatie.pdf
 5. https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/10274/1/Bio_Ma_1983_SBroekhuizen.CV.pdf
 6. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P9-Landschapsontwikkelingsplan-Haren-2004.pdf
 7. https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Nota_archeologiebeleid_en_archeologische_beleidskaart_Nota_archeologiebeleid_Haren.pdf
 8. https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2019/01/01/dorpen-in-groningen-ontdek-je-dorp-en-ontwikkel-het-samen-verder/Dorpen_in_Groningen_Ontdek_je_dorp_web-A.pdf
 9. https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Kadernota-Buitengebied-Haren-2012-1.pdf
 10. https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Ruimtelijke-analyse-Onnen-V05.pdf
 11. 211-De '''Onneres''' is een vrij hoog gelegen [[Es (geografie)|es]] dat ruim buiten en onder het dorp
Publicado por ahospers ahospers, 29 de julio de 2021

Comentarios

De Zwagermieden liggen aan de Kleine of Oude Zwemmer, een beek die door de Zwagermieden stroomt en dit [[beekdal]] vormde vanaf de 7e eeuw het beginpunt voor de [[Ontginning (cultuur)| veenontginningen]]. Figuur 1.1 laat de Grote Vuilstort en de locatie van de Kleine Zwemmer zien. {{Citeer boek|titel=Inrichtingsplannen Miedengebieden|auteur=Wout Bijkerk|medeauteurs=M Bongers, J van der Veen|url=https://www.yumpu.com/nl/document/read/20162060/inrichtingsplannen-het-mieden-project|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=2006|pagina's=1-145}}. In 1776 is het Nieuwe Kanaal of De Zwemmer aangelegd en De Nieuwe Zwemmer werd in 1881 belangrijk verbreed. Voordat het kanaal Nije Swemmer (Nieuwe Zwemmer) gegraven werd verzorgde de Oude Zwemmer(Aldswemmer) nog de afwatering van de Zwagermieden wat soms wateroverlast gaf bij Dokkum.{{Citeer boek| titel=Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslan| url=https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf| auteur=Dennis Worst & Susanne Coppens (Cultuurland Advies)| medeauteurs=prof. dr. Hans Mol, prof. dr. Gilles de Langen}}.
===. De Zwagermieden zijn winterpoldergraslanden.

Publicado por ahospers hace 3 meses (Marca)

===Begin twintigste eeuw===


Oorspronkelijk waren de Mieden op de grens van het [[Drents Plateau (gebied)|Drents Plateau]] marginaal [[hooiland]]en voor de plaatselijke boeren. Met de komst van waterschappen en de aanleg van afwatering veranderd dit. Topotijdreis laat zien dat omstreeks 1930 grote veranderingen plaatsvinden (De in 1910 weergegeven situatie is waarschijnlijk niet de echte) in de Zwagermieden zoals de drooglegging van de plassen. De ontsluiting gebeurt door aanleg van de Langweer, Miedweg en Petslootsweg en de nog steeds zeer spaarzame bebouwing verschijnt waaronder in 1954 het dieselgemaal Zwagermieden in het natuurgebied de Brekke aan de Petsloot. In de tijd van [[Gemeenschappelijk landbouwbeleid]] en de modernisering van de landbouw door [[Sicco Mansholt]] wordt in 1956 een ruilverkaveling aangevraagd voor vooral de Kollumerwaard{{Citeer boek|titel=Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland)|auteur=Otto Brinkkemper|medeauteurs=Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart|url=https://docplayer.nl/4552-I-biografie-van-de-mieden-landschapsgeschiedenis-van-de-miedengebieden-bij-buitenpost-surhuizum-en-zwaagwesteinde-noordoost-friesland-tekstdeel.html|uitgever=Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten/Fryske Akademy /Altenburg & Wymenga|datum=Juli 2006}}{{Citeer boek|titel=Kollumerland een kultuurlandschap van uitzonderlijke betekenis|auteurlink=Louwrens_Hacquebord|auteur=Louwrens Hacquebord|medeauteurs=Natuurwetenschappelijke commissie Utrecht|url=https://www.noorderbreedte.nl/pdf/79101|uitgever=Noorderbreedte 3, Vol 1|datum=1979}}{{Citeer tijdschrift|achternaam=Papenburg|voornaam=Gertie|medeauteurs=Yde van der Heide|taal=NL|url=https://natuurtijdschriften.nl/pub/554940/TWR1992003002002.pdf|titel=Aspecten van de Vogel en Plantenwereld in een deel van de Zwagermieden in 1991|jaargang=1992|tijdschrift=Twirre 3|datum=April 1992}}.


===Jaren 80===


Vanaf de jaren 80 wil men de veenweidegebieden beter beschermen door een natte as van natuurgebieden aan te leggen in de ecologische hoofdstructuur. Door uitbreiding worden de natuurgebieden robuster en met elkaar verbonden waardoor Staatsbosbeheer steeds meer gebieden krijgt. Naast natuur gaat recreatie, wateropvang en cultuur(historie) ook een steeds grotere rol spelen bij ruilverkavelingen{{Citeer boek|titel=Kollumerland een kultuurlandschap van uitzonderlijke betekenis|auteurlink=Louwrens_Hacquebord|auteur=Louwrens Hacquebord|medeauteurs=Natuurwetenschappelijke commissie Utrecht|url=https://www.noorderbreedte.nl/pdf/79101|uitgever=Noorderbreedte 3, Vol 1|datum=1979}}.

In de [[Relatienota]] uit 1975 werd al 180 hectare als natuurgebied aangewezen. In 1990 werd een deel van de Zwagermieden via het [[NatuurBeleidsplan]] 'kerngebied' van de [Natuurnetwerk_Nederland|ecologische hoofdstructuur]{{Citeer tijdschrift|achternaam=Papenburg|voornaam=Gertie|medeauteurs=Yde van der

Publicado por ahospers hace 3 meses (Marca)

Heide|taal=NL|url=https://natuurtijdschriften.nl/pub/554940/TWR1992003002002.pdf|titel=Aspecten van de Vogel en Plantenwereld in een deel van de Zwagermieden in 1991|jaargang=1992|tijdschrift=Twirre 3|datum=April 1992}}. Bij de [[ruilverkaveling]] van [Kollumerland] ontstond 400 hectare natuur wat de streekbewoners als verlies en bedreiging zagen zodat inrichtingsavonden gehouden werden{{Citeer boek|titel=Inrichtingsplannen Miedengebieden|auteur=Wout Bijkerk|medeauteurs=M Bongers, J van der Veen|url=https://www.yumpu.com/nl/document/read/20162060/inrichtingsplannen-het-mieden-project|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=2006|pagina's=1-145}}{{Citeer web|url=https://www.surhuisterveen.com/actueel/de-toekomst-van-de-mieden-is-aan-de-bewoners|titel=De toekomst van de Mieden is aan de bewoners|bezochtdatum=Mei 2021|auteur=Friesch Dagblad (09-11-2005)|achternaam=Surhuisterveen.com|datum=9 November 2005|uitgever=Friesch Dagblad (09-11-2005)}}. Na de landschapsherinrichting zal Staatsbosbeheer 1400 hectare in eigendom hebben in de Mieden. In 2004 zijn twee jonge moerasgebieden aangelegd en sinds 2017 is een [[informatiepaneel]] en een [[vogelkijkhut]] aanwezig bij het Natuurreservaat en [[waterberging]]splas Zwagermieden oost.{{Citeer boek|titel=Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland)|auteur=Otto Brinkkemper|medeauteurs=Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart|url=https://docplayer.nl/4552-I-biografie-van-de-mieden-landschapsgeschiedenis-van-de-miedengebieden-bij-buitenpost-surhuizum-en-zwaagwesteinde-noordoost-friesland-tekstdeel.html|uitgever=Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten/Fryske Akademy /Altenburg & Wymenga|datum=Juli 2006}}{{Citeer boek|titel=Resultaten van vermoerassing|aute

Publicado por ahospers hace 3 meses (Marca)

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.